Ngày 30/9/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của các nhà đầu tư (NĐT) như sau:
         – Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất. Trong đó thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng
          – Thuế suất: Có thể áp dụng 1 trong 2 cách tính
          + Nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:
Thuế thu nhập
cá nhân phải nộp
=
Thu nhập
tính thuế
x
Thuế suất 20%
           + Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần. Cách tính thuế phải nộp như sau:
Thuế thu nhập
cá nhân phải nộp
=
Giá chuyển nhượng
x
Thuế suất 0,1%
            – Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
           + Đối với chứng khoán niêm yết: Là thời điểm TTGDCK hoặc SGDCK công bố giá thực hiện.
           + Đối với chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán: Là thời điểm TTGDCK công bố giá thực hiện.
           + Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên: Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực. Trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán.
Đối với trường hợp của anh thì thời gian thanh toán T+3 đã sang năm 2009, tức là sang năm 2009 thì tiền mới về tài khoản giao dịch chứng khoán, nhưng khoản thu nhập này đã phát sinh trước thời điểm Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực (1/1/2009). Theo quy định của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (có hiệu lực đến hết 31/12/2008) thì khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán này chưa phải chịu thuế./
Advertisements