HỎI: Xin cho tôi biết, cổ đông và vốn cổ đông là gì? Theo tôi hiểu thì vốn cổ đông là toàn bộ số tiền mà các cổ đông đã góp vào doanh nghiệp, điều này đúng hay sai?

        ĐÁP: Cổ đông (shareholder) là một cá nhân (hoặc một tổ chức) sở hữu hợp pháp một lượng cổ phiếu nhất định của một công ty cổ phần. Các cổ đông thường được hưởng một số đặc quyền nhất định tùy thuộc vào loại cổ phiếu mà họ nắm giữ, trong đó có quyền biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến bầu cử hội đồng quản trị, quyền được hưởng thu nhập từ hoạt động của công ty, quyền được mua cổ phiếu mới phát hành của công ty, và quyền đối với tài sản của công ty nếu công ty tiến hành giải thể.
        Vốn cổ đông (Shareholders’ equity, stockholders’ equity, share capital) là quyền lợi của chủ sở hữu công ty trong khối tài sản chung sau khi đã khấu trừ đi tất cả các nghĩa vụ nợ. Vốn cổ đông là đại diện cho số vốn tài trợ cho hoạt động của công ty thông qua cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, và được tính toán từ bảng cân đối kế toán theo công thức sau:
Vốn cổ đông = Tổng tài sản – Tổng nợ
         Vốn cổ đông được hình thành từ hai nguồn chính:
         – Một là số tiền các cổ đông đóng góp, đầu tư vào công ty và tất cả các khoản đầu tư bổ sung tiếp theo sau đó.
         – Hai là số lợi nhuận giữ lại mà công ty có được trong suốt quá trình hoạt động. Nguồn này thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn cổ đông.
Vốn cổ đông của một công ty sẽ tăng trong các trường hợp sau:
  • Phát hành thêm cổ phiếu;
  • Tăng tài sản công ty;
  • Giảm nợ;
  • Ghi nhận lãi.
      Và sẽ giảm trong các trường hợp:
  • Cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường bị chính công ty mua lại;
  • Tài sản giảm;
  • Nợ tăng;
  • Thanh toán cổ tức cho cổ đông;
  • Ghi nhận lỗ.
           Như vậy, vốn cổ đông không phải chỉ là toàn bộ số tiền mà các cổ đông đóng góp vào cho công ty theo như ý bạn hiểu mà còn được tăng thêm trong suốt quá trình hoạt động của công ty.
Advertisements