HỎITôi đang có ý định đầu tư vào trái phiếu trên hệ thống sắp khai trương tại SGDCK Hà Nội. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch đều phải thông qua các thành viên, trong khi nguồn thông tin liên quan đến dịch vụ và khả năng kiểm soát rủi ro của các thành viên này như thế nào. cho tôi biết rõ hơn về vấn đề này?

           ĐÁP: Theo các quy định hiện hành, bạn cần biết tất cả các thành viên giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch sắp tới tại SGDCK Hà Nội đều phải hoạt động theo các nguyên tắc công bố thông tin (CBTT) sau đây:
           – Thông tin công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.
           – Thông tin công bố phải do Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc người được Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền CBTT thực hiện.
           – Thông tin công bố phải được thực hiện đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.
           Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin về các thành viên do các thành viên công bố qua các phương tiện sau đây dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử:
           – Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của tổ chức;
           – Các phương tiện CBTT của UBCKNN bao gồm: báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của UBCKNN;
           – Các phương tiện CBTT của SGDCK Hà Nội bao gồm: Bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội, các trạm đầu cuối tại SGDCK;
            – Phương tiện thông tin đại chúng.
            Trong giao dịch trái phiếu trên hệ thống thông qua thành viên, nhà đầu tư có thể hoàn toàn tin tưởng vào tính chuyên nghiệp và khả năng phòng ngừa rủi ro bởi các quy định chặt chẽ liên quan mà các thành viên phải tuân thủ, gồm có:
            – Thành viên phải ký hợp đồng bằng văn bản khi mở tài khoản giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP) cho khách hàng;
            – Thành viên phải thống nhất và công khai hình thức tiếp nhận, xử lý giao dịch TPCP của khách hàng tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh. Các chứng từ liên quan đến giao dịch phải được lưu trữ tại địa điểm tiếp nhận yêu cầu. Kết quả thực hiện giao dịch phải được thông báo cho khách hàng ngay trong ngày thực hiện giao dịch theo đúng hình thức đã thỏa thuận với khách hàng. Thành viên phải gửi sao kê tài khoản tiền và trái phiếu hàng tháng khi có yêu cầu từ khách hàng;
            – Tất cả các phiếu xác nhận kết quả giao dịch in từ hệ thống giao dịch được lưu trữ bởi thành viên làm căn cứ pháp lý phục vụ công tác báo cáo, kiểm tra, đối chiếu giao dịch khi phát sinh tranh chấp.
            – Thành viên phải ưu tiên thực hiện lệnh môi giới cho khách hàng trước lệnh tự doanh của thành viên với mức giá thực hiện tốt nhất có thể trên hệ thống giao dịch TPCP của SGDCK Hà Nội. Mức giá thực hiện tốt nhất có thể là mức giá chỉ định hoặc tốt hơn mức giá chỉ định của khách hàng;
            – Thành viên phải lưu trữ, bảo mật tài khoản và hồ sơ giao dịch TPCP của khách hàng theo quy định của pháp luật;
             – Đối với giao dịch tự doanh: Thành viên phải đảm bảo đủ tiền và trái phiếu để hoàn tất các nghĩa vụ của thành viên trong các giao dịch có liên quan trên hệ thống.
             Tóm lại, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn nói riêng và nhà đầu tư nói chung luôn được luật pháp đảm bảo thông qua các quy định đầy đủ và chặt chẽ về chất lượng dịch vụ, sự tuân thủ pháp luật cũng như các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các thành viên trên hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt tại SGDCK Hà Nội./
Advertisements