HỎIXin cho tôi biết cách thức thực hiện giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt tại SGDCK Hà Nội có khác so với giao dịch cổ phiếu niêm yết không?

           ĐÁP: Như các số Bản tin UBCKNN đã giới thiệu, chỉ có hai phương thức giao dịch trái phiếu trên thị trường trái phiếu chuyên biệt tại SGDCK Hà Nội (HNX) là giao dịch thông thường và giao dịch mua bán lại trái phiếu. Cả hai phương thức này đều áp dụng giao dịch thỏa thuận.
           Ngoài sự khác biệt rõ về hàng hóa và đơn vị yết giá, đơn vị giao dịch, có thể thấy một số điểm khác biệt sau so với hệ thống giao dịch cổ phiếu niêm yết:
           – Trước hết so với giao dịch cổ phiếu niêm yết, giao dịch trái phiếu không bao gồm giao dịch khớp lệnh định kỳ hoặc khớp lệnh liên tục.
           – Thành viên giao dịch trái phiếu bao gồm hai loại là thành viên thông thường và thành viên đặc biệt, trong đó thành viên đặc biệt chỉ được thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Điều này khác biệt so với việc chỉ một loại hình thành viên bình đẳng như nhau trên hệ thống giao dịch cổ phiếu được thực hiện cả hai nghiệp vụ môi giới và tự doanh chứng khoán.
           – Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch trái phiếu chỉ bao gồm cả hai loại hình là thỏa thuận thông thường và thỏa thuận điện tử với các yết giá chắc chắn, khác với hệ thống giao dịch cổ phiếu niêm yết là chỉ có giao dịch thỏa thuận thông thường.
          Cụ thể, thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại. Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó các bên giao dịch chào quảng cáo và có thể thỏa thuận thêm về các điều kiện của giao dịch.
           Mặc dù vậy, hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt vẫn tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của thị trường chứng khoán như đối với hệ thống giao dịch cổ phiếu niêm yết là nguyên tắc trung gian qua thành viên và phải có ký quỹ đầy đủ trước khi thực hiện giao dịch.
Advertisements