Hỏi: Xin cho tôi được biết những quy định về tổ chức và quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ trên HNX?

             Đáp: Theo quy định của Quy chế giao dịch trái phiếu chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 410 /QĐ-SGDHN ngày 16/7/2009 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội), trái phiếu giao dịch trên hệ thống trái phiếu chính phủ chuyên biệt tại SGDCK Hà Nội là các trái phiếu có phương thức thanh toán lãi định kỳ và thanh toán vốn gốc một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.
            Thời gian giao dịch: Từ 8h30 đến 11h00, các ngày thứ Hai đến thứ Sáu
            Mệnh giá TPCP niêm yết trên HNX: 100.000 đồng/trái phiếu
            Đơn vị giao dịch: 01 trái phiếu.
            Đơn vị yết giá: Đơn vị của giá yết quy định là một (01) đồng;  Đơn vị của giá thực hiện do hệ thống tính được làm tròn đến một (01) đồng.
           Khối lượng giao dịch tối thiểu:
           – Đối với giao dịch thông thường
           +  Theo hình thức thỏa thuận điện tử là một trăm (100) trái phiếu.
           +  Theo hình thức thỏa thuận thông thường là mười nghìn (10.000) trái phiếu.
           + Giao dịch thông thường có khối lượng từ một (01) đến chín chín (99) trái phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư và thành viên thông thường theo nguyên tắc thỏa thuận về giá. Khi có yêu cầu của nhà đầu tư, thành viên thông thường có trách nhiệm mua lại và chỉ được phép thực hiện mua lại trái phiếu lô lẻ của nhà đầu tư.
           – Đối với giao dịch mua bán lại: Một nghìn (1.000) trái phiếu (tương đương 100.000.000 đồng theo mệnh giá).
           Lệnh giao dịch:
            – Giao dịch thông thường, có 2 hình thức là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường.
            + Hình thức thoả thuận điện tử, được thực hiện với loại Lệnh thỏa thuận điện tử, là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn được chào công khai trên hệ thống.
            + Hình thức thỏa thuận thông thường, được thực hiện với: Lệnh quảng cáo, là lệnh mua, bán trái phiếu và người đầu tư có thể thỏa thuận thêm về các điều kiện giao dịch của lệnh (giá, khối lượng). Lệnh quảng cáo có thể gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường; và Lệnh báo cáo giao dịch, được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch đã được các bên thỏa thuận xong về các điều kiện trong giao dịch.
            – Giao dịch mua bán lại, cũng có 2 hình thức là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường
            + Hình thức thỏa thuận điện tử, được thực hiện với loại Lệnh yêu cầu chào giá, là lệnh có tính chất quảng cáo, được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh có thể được gửi cho một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường; và Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn, được sử dụng để chào đối ứng với Lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi Lệnh yêu cầu chào giá.
            + Hình thức thỏa thuận thông thường, được thực hiện với Lệnh báo cáo giao dịch, là lệnh được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch này đã được các bên thỏa thuận xong về các điều kiện trong giao dịch.
Advertisements