HỎI: Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp niêm yết báo lỗ trong Báo cáo tài chính, nguyên nhân là do phải trích lập dự phòng tài chính. Xin giúp tôi hiểu rõ các quy định về trích lập dự phòng tài chính?

(Lê Xuân Quang – Hải Phòng)
       
        ĐÁP: Trong quá trình hoạt động, việc doanh nghiệp trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính là nhằm mục tiêu bảo đảm doanh nghiệp có nguồn tài chính thường trực để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp thị trường tài chính suy giảm liên tục. Các quy định về chế độ và cách thức trích lập dự phòng tài chính của các doanh nghiệp đã được hướng dẫn chi tiết trong Thông tư số 13/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/2/2006. Qua đó, đối tượng được trích lập bao gồm:
        – Các khoản đầu tư chứng khoán được doanh nghiệp đầu tư mà tại thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài chính có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán (những chứng khoán không được phép mua bán tự do trên thị trường thì không được lập dự phòng giảm giá);
        – Các khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp vào tổ chức kinh tế đang hoạt động thua lỗ.
Chính vì thế, các doanh nghiệp phải lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng đầu tư tài chính. Thành phần Hội đồng bao gồm: Giám đốc, Kế Toán trưởng, các trưởng phòng có liên quan và một số chuyên gia nếu cần đều do Giám đốc quyết định.
        Để làm căn cứ hạch toán vào chi phí tài chính của mình, mỗi doanh nghiệp phải lập dự phòng cụ thể cho từng loại chứng khoán đầu tư có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết để dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư. Đồng thời, các doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho từng khoản đầu tư tài chính có tổn thất và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng tổn thất đầu tư tài chính, cụ thể:
      – Đối với chứng khoán đầu tư:

 

Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
=
Số lượng chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính
x
Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán
Giá chứng khoán thực tế trên thị trường

 

     – Đối vớiđầu tư tài chính dài hạn: Mức  trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau:

 

Mức dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
=
Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế
Vốn chủ
sở hữu thực có
x
Vốn đầu tư của doanh nghiệp
__________________

 

Tổng vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế

 

 

 

Advertisements