Thông tư số 224/2012/TT-BTC bao gồm 07 Chương, 35 Điều quy định việc huy động vốn, thành lập, quản lý và giám sát hoạt động quỹ đóng (không bao gồm quỹ đầu tư bất động sản), quỹ thành viên trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông tư được áp dụng cho các đối tượng sau: Công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Sở Giao dịch chứng khoán; Ban đại diện quỹ, thành viên ban đại diện quỹ và các nhà đầu tư của quỹ; Các tổ chức và cá nhân có liên quan.
     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2013, đồng thời thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
      Xem file đính kèm.

Tệp nội dung đính kèm :

  Phu_luc_TT_224_26122012.pdf

  TT_224_BTC_26122012.pdf

Advertisements