BỘ TÀI CHÍNH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Số: 498/QĐ-UBCK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 24  tháng 7  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2006 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);

– Lãnh đạo UBCKNN;

– Lưu: VP, PC.

 

CHỦ TỊCH

                    Vũ Bằng (Đã ký)

 

 

Advertisements