Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-traded fund – quỹ ETF).

Chứng chỉ quỹ ETF có mệnh giá 10.000 đồng. Một lô chứng chỉ quỹ ETF bao gồm tối thiểu 100.000 chứng chỉ quỹ ETF. Lô chứng chỉ quỹ ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch hoán đổi danh mục giữa quỹ ETF và thành viên lập quỹ, nhà đầu tư.

Về quy định chung, đối với chỉ số cổ phiếu, danh mục của chỉ số tham chiếu phải có tối thiểu 10 mã trong danh mục, tỷ trọng mỗi cổ phiếu không vượt quá 20% giá trị của chỉ số.

Đối với chỉ số trái phiếu, phải có tối thiểu 5 trái phiếu trong danh mục, tỷ trọng mỗi trái phiếu không vượt quá 20% giá trị của chỉ số, trừ trái phiếu Chính phủ, tín phiếu, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Về điều kiện thành lập, chứng chỉ quỹ phải có tối thiểu 2 thành viên lập quỹ. Tổng số lô chứng chỉ quỹ chào bán thành công lần đầu phải đạt tối thiểu 10 lô, bảo đảm vốn điều lệ của quỹ không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Về hủy niêm yết, chứng chỉ quỹ ETF bị hủy niêm yết khi mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (tracking error) liên tục trong 3 tháng gần nhất vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định.

Nếu mức sai lệch của quỹ ETF đạt từ 80% trở lên của mức sai lệch tối đa theo quy định, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Nhà nước trong vòng 24h.

Trong vòng 3 tháng, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư, bảo đảm mức sai lệch không vượt quá 80% của mức sai lệch tối đa.

Về thành viên lập quỹ, tổ chức tạo lập thị trường, trong vòng 12 tháng gần nhất, trước tháng nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ ETF, duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu đạt 220%.

Thành viên lập quỹ không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch của các nhà đầu tư. Lệnh giao dịch của nhà đầu tư phải được xử lý độc lập, tách biệt với việc xử lý các lệnh giao dịch của chính thành viên lập quỹ. Thành viên lập quỹ phải thực hiện lệnh của nhà đầu tư trước lệnh của mình.

Tổ chức tạo lập thị trường phải yết các mức giá chào mua, giá chào bán chứng chỉ quỹ ETF; có trách nhiệm mua, bán chứng chỉ quỹ ETF theo mức giá yết tại các ngày giao dịch.

Về hoạt động đầu tư, quỹ ETF không được đầu tư vào quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản vào chứng khoán phát hành bởi cùng một tổ chức, và không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau (trừ trái phiếu Chính phủ hoặc chứng khoán cơ cấu nằm trong danh mục chỉ số tham chiếu).

Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng tham chiếu trên một chứng chỉ quỹ (iNAV), trên cơ sở giao dịch gần nhất. iNAV là giá trị tham chiếu, không phải giá trị để xác định giá trị giao dịch. iNAV được cập nhật tối thiểu 15 giây một lần.

Về giải thể quỹ, việc thanh lý, giải thể quỹ được tiến hành nếu giá trị tài sản ròng của quỹ xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 6 tháng, hoặc quỹ hủy niêm yết, hoặc công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, và một số trường hợp khác.

Thông tư 229 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2013

 

(Theo Gafin)

Advertisements